Σύμβουλος Υποστήριξης Δημοσίου Τομέα

 

Working point

In office

Description

Η Ευρωσύμβουλοι A.E. είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, από την ίδρυσή της το 1990 και η μόνη εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η Ευρωσύμβουλοι A.E. παρέχει ολοκληρωμένες στρατηγικές συμβουλές, δημιουργεί οικοσυστήματα καινοτομίας προστιθέμενης αξίας, προωθεί θετικό αντίκτυπο προς μια πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη και προωθεί το ελληνικό ταλέντο και γνώση σε διεθνείς αγορές. Η Ευρωσύμβουλοι A.E. ενδιαφέρεται να προσλάβει και να εντάξει στην ομάδα της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα της Εταιρείας στην Αθήνα, μία/έναν Σύμβουλο Υποστήριξης Δημοσίου Τομέα, ο οποίος θα συμμετέχει στην υλοποίηση έργων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Καθήκοντα Συμμετοχή στην υποστήριξη υλοποίησης έργων χρηματοδοτούμενων από τα Ταμεία της Ε.Ε., με εστίαση στην: υποστήριξη ομάδων εργασίας της εταιρείας στην ωρίμανση πράξεων/έργων και στην εκπόνηση φακέλου προτάσεων αίτησης χρηματοδότησης φορέων, στο πλαίσιο προσκλήσεων Διαχειριστικών Αρχών / Ενδιάμεσων Φορέων υποστήριξη ομάδων εργασίας της εταιρείας στην προετοιμασία τευχών διακήρυξης έργων για αναθέτουσες αρχές και στην προετοιμασία και στη διαχείριση αποφάσεων εκτέλεσης με ίδια μέσα φορέων υποστήριξη ομάδων εργασίας της εταιρείας στην τεχνική/διαχειριστική παρακολούθηση πράξεων και στο διαχειριστικό κλείσιμο πράξεων υποστήριξη ομάδων εργασίας της εταιρείας στην υποστήριξη δικαιούχων φορέων στην υλοποίηση έργων, μελετών και εμπειρογνωμοσύνων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Απαιτήσεις Πτυχίο Ανώτατης σχολής (επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα ενδεικτικά καθήκοντα Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας Εξαιρετικές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας Ικανότητα αλληλεπίδρασης και συνεργατικής και ομαδικής στάσης ως μέλος ομάδας Σημαντικές δεξιότητες σε εφαρμογές γραφείου, όπως Word, Excel και PowerPoint Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και προγραμματισμού δραστηριοτήτων Επίδειξη επαγγελματισμού, ακεραιότητας και προσήλωσης στις αξίες και τα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες) Η Ευρωσύμβουλοι A.E. προσφέρει: Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, στο οποίο μπορείτε να αναπτύξετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών Συνθήκες εργασίας με έντονη εστίαση στις αξίες και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής Εκπαίδευση και καθοδήγηση

Required SkillsAbout The company

Company

EUROCONSULTANTS S.A.

EUROCONSULTANTS S.A. is a pioneer consultancy focusing on Innovation and Sustainable Growth. For over 30 years, we bring practical solutions to challenges faced by public and private sector around the world in achieving sustainable development and long-term growth. We work closely with all sectors of scientific and business areas, in order to provide integrated strategic advice, create added-value innovation ecosystems, drive positive impact towards a green and digital Europe, and promote talent and knowledge in international markets.

View more

Reviews

There is no review for this job