Σχετικά με το έργο


Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών του έργου INTERNISA για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών της Μεσογείου (περιοχές Προγράμματος ENI CBC MED) μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας

Οι περιοχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ENI CBC Med υποφέρουν από υψηλό ποσοστό ανεργίας και χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της απασχόλησης παρεμποδίζεται από τη χαμηλή διείσδυση της ψηφιακής καινοτομίας στις μεσογειακές περιοχές, η οποία εμποδίζει την ικανότητα των μικρών επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση σε τεχνογνωσία ή επιχειρηματικά κεφάλαια για καινοτομία. Προκειμένου να εκπαιδεύσει τις γυναίκες στις ψηφιακές δεξιότητες και να παράσχει τεχνογνωσία σε προσεγγίσεις ψηφιοποίησης, το έργο INTERNISA θα συνδυάσει την εκπαίδευση στον ψηφιακό τομέα και την επαγγελματική ανάπτυξη στους τομείς της αγροδιατροφής, της κλωστοϋφαντουργίας, του τουρισμού και των χρηματοοικονομικών. Για την επίτευξη του στόχου του, το έργο θα αναπτύξει διαδικτυακές και offline υπηρεσίες για γυναίκες και εργοδότες, προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης και εξατομικευμένες συμβουλές. Τέλος, για την καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα και εκδηλώσεις ‘Job Fairs’ για την προώθηση των επαφών μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργασία και των εργοδοτών.

Ακρωνύμιο

Πλήρης τίτλος
Θεματικός στόχος

Προτεραιότητα


Χώρες

INTERNISA

Ανάπτυξη του δικτύου συνεργιών του έργου INTERNISA για την αύξηση του αριθμού των ψηφιακά ειδικευμένων γυναικών των περιοχών της Μεσογείου (περιοχές Προγράμματος ENI CBC MED) μέσω της αντίστοιχης ζήτησης και προσφοράς, στην αγορά εργασίας

Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και καταπολέμηση της φτώχειας, κυρίως των νέων και των γυναικών (Προώθηση της οικονομίας και της κοινωνικής ανάπτυξης)

Παροχή δεξιοτήτων που αναζητά η αγορά εργασίας στους νέους, και ειδικά σε εκείνους που ανήκουν στην κατηγορία NEETS-Νοt in Employment, Education or Training (που δεν εργάζονται, ούτε εκπαιδεύονται ούτε καταρτίζονται) και στις γυναίκες

Ελλάδα, Ιορδανία, Ισπανία, Τυνησία, Λίβανος, Παλαιστίνη, Ιταλία.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα

Στόχος


Να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλα και να παρέχει χρήσιμες ψηφιακές δεξιότητες στις Μεσογειακές περιοχές μέσω της ανάπτυξης ενός δικτύου συνεργιών και μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα φέρνει πιο κοντά τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά εργασίας, παρέχοντας στις γυναίκες ψηφιακές δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση στον αγροδιατροφικό, τον χρηματοοικονομικό, τον κλωστοϋφαντουργικό και τον τουριστικό τομέα.

Τί θα βελτιωθεί;


Κατά τη διάρκεια του έργου, το δίκτυο INTERNISA θα προωθήσει την πρόσληψη 400 γυναικών, που θα έχουν καταρτιστεί σε ψηφιακές δεξιότητες, σε βραχυπρόθεσμες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης, αλλά και σε μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Στόχος του INTERNISA είναι να παρέχει έναν απλό και βιώσιμο μηχανισμό που θα εξασφαλίζει ότι οι επιχειρηματίες, οι γυναίκες και οι δημόσιες αρχές θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε κατάρτιση και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.

Ποιοί θα ωφεληθούν;


  • 1.000 γυναίκες και NEETs με δωρεάν πρόσβαση σε μηχανισμούς κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες
  • 800 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό, τουριστικό, κλωστοϋφαντουργικό και χρηματοοικονομικό τομέα
  • 50 εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, με γνώσεις σε πολιτικές για την ψηφιοποίηση και για την ενδυνάμωση των γυναικών

Αναμενόμενα αποτελέσματα


  • 400 προσλήψεις γυναικών οι οποίες θα έχουν καταρτιστεί στις ψηφιακές δεξιότητες
  • 9 σετ Εκπαιδευτικού Υλικού κατάρτισης (δια ζώσης ή/και διαδικτυακά) στις ψηφιακές δεξιότητες και καινοτομίες
  • 1 διαδικτυακή Πλατφόρμα και αντίστοιχη Εφαρμογή για Κινητά, που θα περιλαμβάνουν έναν μηχανισμό αντιστοίχισης ζήτησης και προσφοράς στην αγορά εργασίας
  • 1 σημείο Πληροφόρησης, ανά χώρα, για πρόσβαση σε δια ζώσης συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών


Οι δημόσιες αρχές, μέσω εκπαιδευτικών πακέτων κατάρτισης και σεμιναρίων, θα παρέχουν στα μέλη τους τεχνογνωσία σχετικά με την εφαρμογή ορθών πολιτικών για την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών και της ψηφιοποίησης. Η ανάπτυξη διαδικτυακών και δια ζώσης προγραμμάτων και εργαλείων κατάρτισης θα διευκολύνει την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Τέλος, το έργο INTERNISA θα αναπτύξει μια σειρά πολιτικών για την προώθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των γυναικών μέσω κατάρτισής τους στις ψηφιακές δεξιότητες


Το έργο INTERNISA σε αριθμούς


Οικονομικά

δεδομένα3.8


εκατομμύρια €

Συνολικός προϋπολογισμός3.4


εκατομμύρια €

συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης10 %


συγχρηματοδότηση έργου

Το έργο

σε αριθμούς9


εταίροι7


χώρες25


τεχνικά παραδοτέα
αποτελέσματα

Διάρκεια του

έργου05


Οκτώβριος 2020

Ημερομηνία έναρξης04


Απρίλιος 2023

Ημερομηνία λήξης


ΕταίροιΡόλος του Φορέα Φορέας Χώρα Περιοχή Επικοινωνία
Συντονιστής Έργου Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία
Εταίρος 1 AL-Balqa Applied University –ABAU Ιορδανία Αλ Μπάλκα
Εταίρος 2 Catalan Youth Agency, Department of Employment, Social Affairs and Families Ισπανία Καταλονία
Εταίρος 3 Andalusian Federation of Towns and Provinces Ισπανία Ανδαλουσία
Εταίρος 4 ActionAid ΕΛΛΑΣ ΜΚΟ Ελλάδα Αττική
Εταίρος 5 SQLI Services Τυνησία Τυνησία
Εταίρος 6 Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Beirut and Mount Lebanon Λίβανος Λίβανος
Εταίρος 7 ActionAid Palestine Παλαιστίνη Παλαιστίνη
Εταίρος 8 Arezzo Innovazione Ιταλία Τοσκάνη


Συνεργαζόμενος ΕταίροςΡόλος του Φορέα Φορέας Χώρα
Συνεργαζόμενος Εταίρος Chamber of Commerce of Arrezzo Ιταλία